porodiljsko za preduzetnice

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, koji je stupio na snagu 01.07.2018., svrstao je preduzetnice porodilje u nepovoljnu situaciju.

Po tom Zakonu, one ne ostvaruju zaradu, već im se ona svrstava u ostale naknade.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva.

Utvrđivanje osnovice za naknadu vrši lokalna samouprava (na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade). Ovi podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Na račun preduzetnice će se uplaćivati samo njihova neto zarada, a svoje doprinose i porez i dalje bi trebalo da uplaćuju same.

Pomenuta naknada se obračunava od dana rođenja deteta, a ne kao do sad od momenta otvaranja porodiljskog bolovanja.

Ukoliko se preduzetnica odluči da za vreme porodiljskog bolovanja ovlasti poslovođu i njena radnja nastavi da radi, plaća za sebe porez i doprinose, svo vreme trajanja porodiljskog bolovanja. Ako se ipak odluči da “stavi radnju u mirovanje”, za to vreme neće imati staž.

Iz pomenutog se vidi da preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.

Isplatu vrši nadležno ministarstvo, na tekući račun podnosioca zahteva.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.

Pravo može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu. Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Comments

  1. Zanima me da li moj suprig koji je u radnom odnosu u privatnoj firmi, može umesto mene da koristi porodiljsko bolovanje obzirom da imam prijavljenu preduzetničku radnju?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *