otvaranje računa u banci

Bavi se građanskim pravom, sa akcentom na porodično pravo i radno pravo.

Osnovali ste privredno društvo ili preduzetničku radnju? Čestitamo! Uskoro će vaš posao zaživeti, obavljaćete prve platne transakcije, za koje vam je potreban poseban račun. Preko njega ćete voditi novčana sredstva primljena u gotovom (po bilo kom osnovu) i obavljati transakcije. Sve transakcije pravnih lica po pravilu obavljaju se preko računa, plaćanje u gotovom novcu predstavlja izuzetak i takvi slučajevi su definisani propisima.

Otvaranje posebnog računa obaveza je svakog privrednog društva, a kod koje ćete banke to učiniti i hoćete li se odlučiti za dinarski ili devizni
račun, izbor je vaš. U zavisnosti od vaših potreba, možete otvoriti i više računa, pa i kod različitih banaka, a oni mogu biti i bez posebne namene ili namenski (npr. za prijem subvencija, naknada za vreme bolovanja).


Tekući račun otvara banka ili Uprava za trezor.

Uslovi pod kojima banke otvaraju račune i naknade koje naplaćuju mogu biti od presudnog značaja za izbor banke kod koje ćete otvoriti račun. Pre nego što donesete konačnu odluku, držite se pravila “triput meri, jednom seci”.
Budite slobodni da pre otvaranja računa od različitih banaka zatražite da vam dostave sve neophodne informacije o uslovima otvaranja i vođenja računa. Kada budete sakupili nekoliko ponuda, uporedite uslove i lakše pronađite onu koja najviše odgovara vašim potrebama.
Ako ste preduzetnik, banke su dužne da vam, na vaš zahtev, sve informacije
daju na trajnom nosaču podataka (npr. na papiru ili mejlom).

Međutim, pravilo ne važi i za pravna lica, osim ako banka nije to propisala svojim unutrašnjim aktima, ali se i pravna lica mogu upoznati sa uslovima otvaranja računa i naknadama na internet stranici banke gde ih banke objavljuju.

Odskora na sajtu Narodne banke Srbije možete pronaći uporedive podatke o naknadama koje banke naplaćuju za vođenje računa i usluge povezane sa računima. Pregled se odnosi samo na najčešće korišćene usluge (npr. bezgotovinski prenos novčanih sredstava, elekrtonsko bankarstvo, izdavanje kartica, trajni nalog), ali da se ne biste opekli kada vam banka naplati i nešto što niste očekivali, najsigurnije je da se o svim naknadama pre zaključenja ugovora informišete kod konkretne banke.

Oprezno sa sitnim slovima.

Tekuće račune banka otvara na osnovu propisane dokumentacije koju ste dužni da dostavite, pismenog zahteva za otvaranje računa i zaključenog okvirnog ugovora kojim se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tih računa i obavljanje platnih transakcija. Zakonom su propisani obavezni elementi okvirnog ugovora pa tako okvirni ugovor, između ostalog, mora da sadrži podatke o broju računa, način davanja saglasnosti za izvršenje transakcije, rok za izvršenje transakcije, informacije o naknadama, postupanje u slučaju zloupotrebe platne kartice, način prigovora i reklamacija, uslove za izmenu govora, uslove za raskid ugovora i sl.

Treba imati na umu da Zakonom propisani elementi okvirnog ugovora mogu biti sadržani u više različitih dokumenata koji zajedno čine okvirni ugovor. Tako, pored ugovora o otvaranju i vođenju računa koji potpišete sa bankom sastavni deo tog ugovora mogu činiti i dodatni dokumenti kao što
su npr. opšti uslovi poslovanja banke i tarifnici, a koje je banka dužna da vam uruči zajedno sa ugovorom. Sa ovim dokumentima takođe treba da se detaljno upoznate jer dopunjuju ugovor i primenjuju se na vaš ugovorni odnos sa bankom.

Pravnim licima veći oprez

Zakon generalno pruža veći stepen zaštite preduzetnicima i fizičkim licima koja ne obavljaju delatnost (potrošačima) u odnosu na pravna lica (već smo naveli razliku u pogledu obaveze banke da dostavi informacije pre zaključenja ugovora). Naime, u poslovanju sa pravnim licima bankama
je ostavljeno više prostora da svojim opštim uslovima poslovanja predvide isključenje primene pojedinih zakonskih odredbi ili da ih drugačije urede (npr. ukoliko banka nakon zaključenja ugovora o otvaranju računa planira da izmeni naknade dužna je da preduzetniku dostavi predlog izmena
najkasnije dva meseca pre primene izmenjenih naknada dok ovu obavezu za pravna lica može isključiti ili urediti na drugačiji način pa svojim opštim uslovima poslovanja propisati kraće rokove ili drugačije načine obaveštavanja).

Na otvaranje tekućih računa u banci i izvršavanje platnih transakcija preko tih računa primenjuju se odredbe Zakona o platnim uslugama (“Sl. glasnik RS”, br. 139/2014 i 44/2018) i propisi o deviznom poslovanju.
Računi koji se vode kod Uprave za trezor otvaraju se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *