Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2020. godini, koji se realizuje preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA).

Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Proces mentoringa odvija se po metodologiji RAS, razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake u procesu u okviru kojeg stručno lice-mentor sprovodi u direktnom kontaktu i radu sa vlasnikom i/ili zakonskim zastupnikom privrednog subjekta, odnosno menadžmentom/upravom zadruga, određeni broj sati (od 25 do 50 po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati). Vlasnik i/ili zakonski zastupnik privrednog subjekta i menadžment/uprava zadruge (odnosno delegirana lica organa uprave zadruge) i mentor zajedno proučavaju aktuelno poslovanje, razloge trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažnije potencijale za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik mentoring usluge pripremaju plan/projekat razvoja. 

Metodologija standardizovane usluge mentoringa jasno definiše sve korake i aktivnosti u realizaciji mentoringa (upravljanje šemom, rad na terenu, broj poseta, aktivnosti u okviru svake posete, vreme predviđeno za pripremu plana i izveštavanje) i to kroz vodiče: Opšti vodič za mentoring, Vodič za mentoring za početnike i Vodič za mentoring zrelih preduzeća.

Mentoring čini skup sledećih usluga:

 • Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu, odnosno zadruzi;
 • Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta ili zadruge;
 • Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
 • Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
 • Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
 • Kaizen;
 • Konsalting;
 • Savetovanje/koučing;
 • Obuka;
 • Upućivanje na  odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:

 • Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Postojeći privredni subjekti – registrovani pre maja 2017. godine;
 • Zadruge.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:

1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • registrovani na teritoriji Republike Srbije;
 • imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je zadruga orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
 • da je delatnost zadruge proizvodnja, prerada i zanatske usluge;
 • da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoring je 31. decembar 2020. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

1. Za novoosnovane privredne subjekte, ne starije od 3 godine od dana objavljivanja javnog poziva:

1.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

1.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

1.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2019. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2019. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

Napomena 2: Dokumentaciju pod tačkom 1.2. i 1.3. nisu u obavezi da dostave privredni subjekti registrovani u 2020. godini.

2. Za privredne subjekte koji su registrovani pre maja 2017. godine:

2.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

2.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

2.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2019. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2019. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2019. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

Napomena 1: Paušalno oporezivani korisnici dostavljaju Potvrdu nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose) u prethodnoj godini, koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde.

3. Za zadruge:

3.1. Obrazac 1- Popunjena prijava;

3.2. Potvrda nadležne Poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja javnog poziva, ili dokaz da je Podnosilac prijave podneo Zahtev za izdavanje Potvrde;

3.3. Bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks za 2019. godinu, za koje ovlašćeno lice iz zadruge mora dati pisanu izjavu da je svaki od dokumenata verodostojan i istovetan primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne podnete prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoring, u okviru programa Standardizovanog seta usluga Ministarstva privrede, iznosi 6.000.000,00 dinara.

Za pružanje usluge opredeljen je bruto iznos od 2.000,00 dinara po satu.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom ARRA sa naznakom: Prijava na javni poziv za dobijanje usluge mentoring u 2020. godini.

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“
Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar
Telefon: 019/426-376, 019/426-377
E-mail: office@raris.org
www.raris.org

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“
Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin
Telefon: 023/510-567, 023/561-064
E-mail: office@rcrbanat.rs
www.banat.rs

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga
Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac
Telefon: 016/315-0115; 016/3150-114
E-mail: info@centarzarazvoj.org
www.centarzarazvoj.org

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga
Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo
Telefon: 036/397-777; 036/397-770
E-mail: office@kv-rda.org
www.kv-rda.org    

Regionalna razvojna agencija „JUG“
Adresa:  Balkanska 2/3, Niš (od 1.06.2020.god.)
Telefon: 018/515-447
E-mail: info@rra-jug.rs
www.rra-jug.rs

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“
Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice
Telefon: 031/523-065, 031/510-098
E-mail: office@rrazlatibor.rs
www.rrazlatibor.co.rs

Regionalna razvojna agencija Bačka
Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad
Telefon: 021/557-781
E-mail: office@rda-backa.rs
www.rda-backa.rs

Regionalna razvojna agencija Srem
Adresa: Glavna 172, Ruma
Telefon: 022/470-910
E-mail: office@rrasrem.rs
www.rrasrem.rs

Regionalna razvojna agencija Sandžaka – SEDA
Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar
Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (fax)
E-mail: office@seda.org.rs   
www.seda.org.rs

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac
Telefon: 034/302-701; 034/302-702
E-mail: officekg@redasp.rs
www.redasp.rs

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd
Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd
Telefon: 011/2186-730; 011/2186-740
E-mail: office@rarei.rs  
www.rarei.rs


Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine
Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica
Telefon: 015/876-096; 015/875-993
E-mail: office@rrappr.rs
www.rrappr.rs

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje
Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac
Telefon: 012/510-824
E-mail: office@rra-bp.rs
www.rra-bp.rs

Regionalna razvojna agencija PANONREG
Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
Telefon: 024/554-107
E-mail: office@panonreg.rs
www.panonreg.rs

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac
Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac
Telefon: 037/202-336
E-mail: office@arrro.rs
www.arrro.rs

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“
Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo
Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315
E-mail: office@rrajuznibanat.rs
www.rrajuznibanat.rs   

Regionalna razvojna agencija „Pčinjskog okruga“ d.o.o. Vranje
Adresa: Partizanska 10A/21, Vranje
Telefon: 064/685-8604
E-mail: leda_vr@yahoo.com
www.veeda.rs

Javni poziv je otvoren do 03. jula 2020. godine.

Javni poziv, Uputstvo i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama RAS, www.ras.gov.rs , kao i na elektronskim stranama ARRA i u štampanom obliku u ARRA.

Za detaljnije informacije možete se obratiti RAS na elektronsku adresu: mentoringssu2020@ras.gov.rs  ili na broj telefona: 011/3398 809.

Prateća dokumentacija:

 1. Javni poziv 
 2. Uputstvo za sprovođenje standardizovane usluge mentoring
 3. Obrazac 1
 4. Formular za evaluaciju prijava
 5. Formular izveštaja o trajanju usluge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *