Bavi se privrednim, obligacionim i stvarnim pravom, sa akcentom na promet nekretnina.

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik, predstoji vam osnivanje, odnosno registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke, i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave.

Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite početak i trajanje Vaše delatnosti, i naravno, poslovno ime, a o čemu smo pisali u prethodnim tekstovima. O svemu ovome je potrebno da razmislite unapred, pre nego što krenete u postupak registracije.

Postupak osnivanja preduzetničke radnje sprovodi se pred Agencijom za privredne registre, preko jednošalterskog Sistema registracije koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju, sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju:

  • registarski/matični broj,
  • poreski identifikacioni broj (PIB),
  • potvrdu o izvršenoj prijavi– Obrazac M-A, kao i
  • broj osiguranika zdravstvenog osiguranja.

Sve ove podatke Agencija za privredne registre razmenjuje elektronski sa nadležnim organima.

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre od 01.marta 2016. godine izmenjena je jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika JRPPS obrazac, kojom se, istovremeno podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika, kao i prijava za paušalno oporezivanja preduzetnika i prijava za PDV obveznike.

Postupak upisa započinje podnošenjem registracione prijave sa propisanom dokumentaacijom i dokazom o uplati propisanih naknada. Registraciona prijava podnosi se neposredno u sedištu APR-a u Beogradu, nekoj od organizacionih jedinica ili poštom i može je podneti preduzetnik ili lice ovlašćeno od strane preduzetnika u kom slučaju je potrebno priložiti punomoć.

Podnošenjem uredno popunjenog JRPPS obrasca, Agencija za privredne registre dostavlja elektronski podatke iz prijave Poreskoj upravi, a njena centrala, na osnovu tih podataka, po službenoj dužnosti, određuje PIB i vrši registraciju subjekata upisom u Jedinstveni registar poreskih obveznik. Potom se potvrda o dodeljenom PIB-u i izvršenoj registraciji elektronski prosledjuje iz Poreske uprave Agenciji, radi registracije, objavljivanja i uručenja poreskom obvezniku i registrovanom subjektu. Uz jedinstvenu registracionu prijavu potrebno je priložiti i propisanu dokumentaciju u originalu ili overenoj fotokopiji kao i dokaz o uplati naknade za osnivanje.

Podaci o visini naknade za registraciju osnivanja preduzetnika, naknade za podnošenje elektronske prijave osnivanja preduzetnika kao i brojevi računa nalaze se na sajtu APR-a.

Ukoliko Registrator utvrdi da su ispunjeni  uslovi za registraciju, donosi Rešenje kojim se prijava usvaja, te će vam to Rešenje dostaviti na način koji ste naveli u registracionoj prijavi. Istovremeno sa donošenjem Rešenja objavljuju se i registrovani podaci na stranici APR-a. U slučaju da Registrator utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za registraciju donosi Rešenje kojim odbacuje prijavu. Od momenta donošenja Rešenja počinju da teku Vaša prava i obaveze kao preduzetnika

Od 1.janura 2018.godine u Agenciji za privredne registre omogućeno je osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Za eRegistraciju preduzetnika potrebno je da fizičko lice poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat (elektronski potpis izdat od sertifikacionog tela u RS, instaliran čitač elektronskih kartica kao i platnu karticu za plaćanje naknade. Na sajtu APR-a postavljeno je video uputstvo o kreiranju naloga i kreiranju preduzetnika, a sve to dato je i u PDF formatu.

Iako Zakon o privrednim društvima eksplicitno propisuje da Vam pečat nije potreban, osim u slučajevima kada je to propisano drugim Zakonom, većina će vam ga i dalje zahtevati, osim APR-a i Poreske uprave gde vam pečat nije potreban. Pečat se izrađuje kod pečatoresca. Da bi Vam izradio pečat pečatorezcu morate dostaviti kopiju Rešenja o osnivanju.

Kako biste mogli da poslujete kao preduzetnik, potrebno je da imate otvoren račun kod poslovne banke. Ovo se postiže zaključenjem Ugovora o vođenju poslovnog računa sa bankom po vašem izboru. Više o samom otvaranju računa možete pročitati u našem prethodnom tekstu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *