Poslodavac je u obavezi da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih

Skrećemo pažnju na sledeće važne izmene Zakona o radu (Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu – “Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US i 113/2017, dalje: “Zakon“) koje se primenjuju od 25. decembra 2017. godine.

Izmenama Zakona uvedena je nova obaveza poslodavcima da uredno vode dnevnu evidenciju o prekovremenom radu svih zaposlenih. Pomenuta evidencija o prekovremenom radu ujedno predstavlja i dokaz o obavljanju prekovremenog rada, uz ranije propisane obaveze Poslodavca o donošenju odluke kojom se uvodi prekovremeni rad, a na osnovu koje su definisani vrsta poslova, vreme početka i dužina trajanja prekovremenog rada.

Zakonodavac je kao razlog za uvođenje navedene odredbe naveo da inspekcija rada nije bila u mogućnosti da utvrdi da li je kod Poslodavca postojao prekovremeni rad, te da prekovremeni rad koji se ne evidentira, po pravilu se i ne plaća zaposlenima, premda je Zakonom o evidencijama u oblasti rada propisana obaveza vođenja evidencije o radnom vremenu, pa i o radnom vremenu dužem od punog radnog vremena.

Izmenama Zakona propisana je i prekršajna odgovornost u slučaju nepoštovanja obaveze vođenja dnevne evidencije o prekovremenom radu, sa zaprećenim novčanim kaznama u rasponu od 150.000 do 300.000 dinara za poslodavce sa svojstvom pravnog lica, za preduzetnike u iznosu od 50.000 do 150.000 dinara, dok za odgovorno lice u pravnom licu propisuje novčane kazne u rasponu od 10.000 do 20.000 dinara.

Preuzeto sa: tsg.rs
Autorka teksta: Ivana Stefanović, advokatica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *